Priser

Priser for leie av utebanene:
Utebanene kan brukes gratis av alle klubbens medlemmer

Priser for leie av innebanene:

Priser for medlemmer

Det er startstidspunktene på timen som er oppført under
Alle timer varer i 60 minutter

Mandag-søndag klokken 7-14 75 NOK

Mandag-torsdag klokken 15-21 250 NOK

Fredag-søndag klokken 15-21 100 NOK

Mandag-søndag klokken 22 60 NOK